پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذهاب حمره مشرقیه"واژه زیر را بکار ببرید:

زوال سرخی مشرق