پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذکوریت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تذکیر ( فقه )، ذکورت ( فقه )، رجولیت ( فقه )، مرد بودن ( فقه )

اعم

شرایط تکلیف ( فقه )، صفات ( فقه )

اخص

ذکوریت حاکم جهاد، ذکوریت در قسامه، ذکوریت مرجع تقلید
به لحاظ شرایط:
ذکوریت امام جماعت، ذکوریت امام جمعه، ذکوریت شاهد طلاق، ذکوریت قاضی، ذکوریت قیمت گذار، ذکوریت مؤذن، ذکوریت مجاهد، ذکوریت نمازگزار جمعه، ذکوریت نمازگزار عیدین
به لحاظ عدم شرط:
ذکوریت عاقد نکاح، ذکوریت عامل زکات، ذکوریت گوسفند قربانی حج، ذکوریت نمازگزار میت

وابسته

عقیقه مذکر، مرد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ذکوریت به زیرصفحه ذکوریت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • التمهید فی علوم القرآن جلد 6 : صفحه 73
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 78