پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ربا خوار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آکل ربا

اعم

فاسق ( فقه )

وابسته

دادن ربا، ربا ( فقه )، ربا خواری ( فقه )، شهادت رباخوار، گرفتن ربا

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 19 : صفحه 215
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 333
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2027
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 296