پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رجم ( فقه )

وابسته

جلد زناکار، رجم زانیه ( فقه )، رجم مساحق ( فقه )، قتل زناکار، مرد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رجم زانی ( فقه ) به زیرصفحه رجم زانی ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 88
  • الفقه المأثور : صفحه 494
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 125
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 465
  • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 73
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 90، 120