پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رجوع حایض به تمییز

وابسته

خون مضطربه بعد ده روز، رجوع ذات عادت به تمییز، رجوع مبتدئه به تمییز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 299، 301