پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"رموز وقف"واژه زیر را بکار ببرید:

علائم وقف