پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب تعزیرات، رمی ( نسبت دادن به بدی )

وابسته

قذف ( فقه )، قیادت ( فقه )

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 207
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 35، 95، 245، 314
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 471