پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رنگ نجاسات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رنگ نجاست

اعم

رنگ ( فقه )، صفات سه گانه نجاست

وابسته

ازاله رنگ نجاست، بوی نجاست، رنگین، زوال اثر نجاست، نجاسات ( فقه )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 182
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 323
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 9
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 13