پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

غیر جاندار

اخص

رنگ غذا، رنگ غصبی، رنگ مصنوعی
به لحاظ نجاست:
رنگ متنجس، رنگ نجاسات
به لحاظ نوع رنگ:
رنگ زرد، رنگ سرخ، رنگ سفید، رنگ سیاه

وابسته

بیع رنگ، رنگ آمیزی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رنگ ( فقه ) به زیرصفحه رنگ ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه (433-435)