پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

روزه قضا

وابسته

افطار سالخورده، روزه قضای زن سالخورده، مرد سالخورده

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 95، 109
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 293