پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

روش تحقیق علوم قرآن : شیوه‌های رسیدن به حقایق ومعارف علوم قرآن

به مجموعه اسلوب‌ها و راه‌هایی که به‌کارگرفتن آن‌ها کار تحقیق را آسان و رسیدن به حقیقت را میسر می‌سازد «روش تحقیق» می‌گویند.

مشخص‌کننده روش تحقیق در هر علمی موضوع آن است. اگر موضوع علم پدیده‌ای حسی باشد، خواه ناخواه روش تحقیق در دستیابی به حالات و عوارض آن پدیده نیز باید روش حسی باشد، و اگر موضوع آن، پدیده‌ای باشد که از راه‌های عقلی و انتزاع‌های دقیق عقل به دست می‌آید، ناچار روش تحقیق آن هم روش عقلی است.

چون موضوع در علوم قرآنی، «قرآن» است و قرآن خود از راه نقل به ما رسیده و با مشاهده حسی (سمعی) دریافت شده است، روش تحقیق درباره حالات آن نیز روش مشاهده حسی غیرمستقیم یا مستقیم است؛ مثلاً در علم مربوط به تعداد کلمات، حروف، آیات و سوره‌ها، روش تحقیق روش مشاهده مستقیم و بر اساس شمارش است. در دیگر علوم قرآنی نیز بیش‌تر از روش مشاهده غیرمستقیم و احادیث و روایات بهره می‌جویند.

منابع

  1. درآمدی برعلوم قرآن : صفحه (63-65)
  2. درآمدی برعلوم قرآن : صفحه 22

اصطلاح‌نامه

وابسته

علوم قرآن (حوزه اصلی)

منابع

  • اعجاز قرآن : صفحه 22
  • درآمدی برعلوم قرآن : صفحه 22، (63-65)