پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"رَجُل"واژه زیر را بکار ببرید:

مرد