پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رکعت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رکعات

اعم

افعال نماز

وابسته

اخلال در ترتیب نماز، اخلال در رکعات نماز، ادراک نماز جماعت، اکمال رکعت، تذکر رکعت نماز، ترک رکوع، شک امام و ماموم، شک در رکعات نماز، شک کثیر در رکعات، ظن در رکعات، قضای اجزاء نماز، نسیان رکعت نماز، نقصان رکعت نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رکعت به زیرصفحه رکعت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 222