پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رگ حلال گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عروق حلال گوشت

اعم

رگ حیوان، مکروهات حلال گوشت

وابسته

حیوان حلال گوشت

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 15
  • الفقه جلد 76 : صفحه 180
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 161
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 351
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 349
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 63