پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ریا بعد نماز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ریای متأخر از نماز

اعم

ریا در نماز

وابسته

ریا ابتدای نماز، ریا اثنای نماز، ریا در مقدمات نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 157
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 138