پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زانی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرد زناکار

اعم

زناکار، مرد

وابسته

اقرار زانی، اکراه زانی، زانیه ( فقه )

منابع

  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 342
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 19
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 272
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 272