پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اخبار ضربه و ضربتین: روایات بیانگر یک و دو بار زدن دست بر زمین در تیمّم.

مفاد روایاتی که چگونگی تیمّم را بیان می‌کند، در مورد تعداد زدن دست بر زمین، مختلف است. در برخی یک بار زدن، کافی (اخبار ضربه) و در برخی دیگر، دو بار زدن، لازم دانسته شده است (اخبار ضربتین) .

مشهور فقها، روایات یک بار زدن را بر تیمّم بدل از وضو و روایات دو بار زدن را بر تیمّم بدل از غسل حمل کرده‌اند. برخی نیز اخبار ضربتین را بر استحباب بار دوم و بعضی دیگر بر تقیّه (--' تقیّه) حمل نموده‌اند. 1

(--' تیمّم)

1 - الحدائق الناضرة 4 339 - 340 و وسائل الشیعة 3 358 - 363.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 295

اصطلاح‌نامه

اعم

زدن ( عام )، واجبات تیمم

وابسته

تعاقب، تیمم بدل از غسل، دو بار زدن دست بر موارد تیمم، روایات ضرب، روایات مره و مرتین، سه بار زدن دست بر موارد تیمم، عذر زدن دست بر موارد تیمم، گذاشتن دست بر موارد تیمم، موارد تیمم

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 453، 454، 455
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه (32-33)، 33
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 108، 109، 110
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 173، 179، 182، 207، 213
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 295
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 136، 137
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 228، 229، 230، 232
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 114
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 406، 427