پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ارکان مزارعه، زمین ( فقه )

وابسته

اجاره زمین زراعی، اجرت زمین مزارعه، اقباض زمین مزارعه، بیع زمین مزارعه، تعیین زمین مزارعه، تعیین مقدار زمین مزارعه، خراج زمین مزارعه، خروج زمین مزارعه از انتفاع، خلاف در مزارعه، شیاع نمای مزارعه، قابلیت زمین برای زراعت، قطع آب زمین مزارعه، مزارعه ( فقه )، مزارعه با اختصاص در ارکان، مزارعه با اشتراک در ارکان، ملکیت عامل بر منافع زمین مزارعه، ملکیت مالک بر زمین مزارعه، هزینه زمین مزارعه

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 282
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 479
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 6
  • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 3 : صفحه 5
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 5 : صفحه 28
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 152
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 102، 141