پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زنای غیر محصن، زنای مرد

اخص

زنای بکر غیر مملک

وابسته

بِکْر، زنای زن بی شوهر، مرد

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 109
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 27، 141
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 297
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 441