پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مرادازفجورزنااست.

مترادفات

از واژه «زنا ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بغا، سفاح، فجور ( فقه )، مواقعه ( زنا )

اعم

آمیزش حرام ( فقه )، اسباب حدود ( فقه )

اخص

زنا در احرام، زنا در نامزدی، زنای سالخورده
به لحاظ احصان:
زنای غیر محصن، زنای محصن ( فقه )
به لحاظ اضطرارواختیار:
زنای اجباری، زنای اضطراری، زنای اکراهی
به لحاظ بینایی:
زنای بینا، زنای نابینا
به لحاظ جنسیت زانی:
زنای خنثی، زنای زن، زنای مرد
به لحاظ حیات مزنی:
زنا با زنده، زنا با میت
به لحاظ دین زانی:
زنای کافر، زنای مسلمان
به لحاظ رقیت زانی:
زنای حرّ، زنای عبد
به لحاظ رقیت مزنی بها:
زنا با حرّه، زنا با کنیز
به لحاظ زانی:
زنا با محارم ( فقه )، زنای به عنف ( فقه )
به لحاظ زمان ومکان:
زنا در زمان شریف ( فقه )، زنا در مکان مقدس
به لحاظ عدم تکلیف:
زنای کودک، زنای مجنون ( فقه )
به لحاظ علم به حرمت:
زنای جاهل به حرمت، زنای عالم به حرمت
به لحاظ قبل ودبر:
زنا در دُبُر، زنا در قبل
به لحاظ قصد:
زنای مست، زنای نائم، زنای هوشیار
به لحاظ مزنی بها:
زنا با دختر بچه، زنا با زن کافر، زنای با حایض
به لحاظ نوع عقوبت:
زنای موجب تعزیر، زنای موجب حد
به لحاظ وحدت وتکرار:
زنای مکرر، زنای واحد

وابسته

آمیزش به شبهه ( فقه )، اجاره بر زنا، احصان ( همسر دار )، احکام زنا، استمتاع غیر فرج نامحرم، اضطرار بر زنا، اقرار به زنا ( فقه )، اکراه بر زنا، انتشار حرمت به زنا، بهتان به زنا، بینه زنا ( فقه )، ترک زنا با مسلمان، تعارض شاهد زنا، تکرار زنا، حد زنا ( فقه )، دعوی شبهه در زنا، دیه جنین از زنا، رجوع شاهد زنا، رضاع از زنا، زناکار، زنای چشم، شهادت بر شهادت به زنا، شهادت به زنا ( فقه )، شهادت چهار مرد به زنا ( فقه )، شهادت زوج به زنا، شهادت زور به زنا، شهادت نابینا به زنا، شهادت ناشنوا به زنا، صدقه از کسب حرام، عرق جنب از حرام، علم به حرمت زنا، فلسفه حرمت زنا، قذف به زنا ( فقه )، قذف متظاهر به زنا ( فقه )، مثبتات زنا ( فقه )، محدود به زنا، مشاهده زنا، نکاح با زانیه، ولادت از زنا، ولد الزنا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زنا ( فقه ) به زیرصفحه زنا ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 11
 • الفقه جلد 86 : صفحه 253
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 24 : صفحه 18
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 129
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 181
 • انوار الفقاهة جلد 1 : صفحه 21-26، 27
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 251
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 278، 455-6
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 344
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 9
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 315
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 154
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 255
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 64، 101، 136، 209، 386
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 7-23، 23، 25-29، 119، 123
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 288
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 136
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 95
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 504
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 160
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 257
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 25-296، 28، 117-121، 152
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 115
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 118، 121، 166، 167
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3813
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 351
 • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 434
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 224، 231
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 108، 118