پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

علت زندانی حضرت یوسف (ع) در آیه 035 یوسف ، منابع:

تنزیه الانبیاء صفحه 80