پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زوال سرخی مشرق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذهاب حمره مشرقیه، زوال حمره مشرقیه

اعم

زوال، علائم مغرب

وابسته

سرخی مشرق

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 109
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه (64-71)