پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زوجه دائم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

زن دائم، زن عقدی، زوجه دائمه ( فقه )

اعم

زوجه ( فقه )

وابسته

آمیزش با زوجه دائم، ایلاء زوجه دائم، تعدد زوجات دائم، حداد زوجه دائم، زکات به زوجه دائم، زوجه موقت، طلاق زوجه دائم، ظهار زوجه دائم، عده زوجه دائم، عزل از زوجه دائم، قَسْم دائم، لعان زوجه دائم، نفقه زوجه دائم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زوجه دائم به زیرصفحه زوجه دائم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 343، 344
  • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 260
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 536
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 347، 350
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2104، 2108، 2111
  • مختصرنافع : صفحه 248