پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

زکات انعام ( فقه )

وابسته

تبدیل زکات شتر، داغ کردن شتر، شتر خراسانی، شُتُر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زکات شتر به زیرصفحه زکات شتر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 15
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 252
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 315
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 65
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-1 : صفحه 15، 132، 293
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 9، 19
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 69