پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زکات ( عمل )

اخص

به لحاظ اجناس:
زکات املاک، زکات جنس مختلف، زکات حیوان، زکات روغن، زکات طلا و نقره، زکات ظروف، زکات عسل، زکات عطر، زکات قماش، زکات نباتات
به لحاظ تعلق زکات:
زکات با تکرار سال، زکات بر زکات، زکات بیت المال، زکات بین دو نصاب، زکات ترکه، زکات رهن، زکات سود مضاربه، زکات عوض خلع، زکات غنیمت، زکات غیر ممکن التصرف، زکات کم تر از نصاب، زکات مال انکار شده، زکات مال غایب، زکات مال فراموش شده، زکات مال مدفون، زکات مال مشترک، زکات مال مضاربه، زکات مال مغفول عنه، زکات مبیع، زکات متولد از زکوی و غیر زکوی، زکات مزکی، زکات مساقات، زکات منذور، زکات مهریه، زکات موصی به، زکات موقوف، زکات میراث، زکات نفقه، زکات نماء، زکات هبه، زکات ودیعه
به لحاظ تفرق وعدم آن:
زکات جنس واحد، زکات مال متفرق
به لحاظ عین و ذمه:
زکات دَین، زکات عین
به لحاظ مال تحاری:
زکات مال القنیه، زکات مال تجارت
به لحاظ مالک:
زکات مال بی هوش، زکات مال جنین، زکات مال زندانی، زکات مال کافر، زکات مال کودک، زکات مال مجنون، زکات مال مدیون، زکات مال یتیم
به لحاظ وجوب و استحباب:
زکات مال باطنی، زکات مال ظاهری
به لحاظ وزن:
زکات مکیل، زکات موزون

وابسته

احتساب قرض، اقل زکات مال، اکثر زکات مال، تجارت با مال زکوی، دعوی ودیعه مال زکات، علم به وجوب زکات یکی از دو مال، مال ( فقه )، مال زکوی، مقدار زکات مال، هزینه مال زکوی، وقت پرداخت زکات مال، وقت وجوب زکات مال

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زکات مال ( فقه ) به زیرصفحه زکات مال ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 11
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 312
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 5
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 13
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-1 : صفحه 13، 215، 225، 286، 347
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 3