پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ساب مقدسات

وابسته

ارتداد ( فقه )، مرتد ( فقه )، نجاسات ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 55[۱]