پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

جادو. (ص، اِ) جادوی. آنکه جادو کند. افسونگر. جادوگر. عامل سحر. ساحر. صاحب آنندراج چنین آرد: جادو ساحر باشد و جادوی ساحری و سحر کردن و عوام سحر را جادوی دانند و ساحر را جادوگر خوانندو این غلط است، چیزهای غریب را که خلاف عادت طبع است جادوئی و سحر گویند و آن را سحر حلال خوانده‌اند. صاحب غیاث گوید که فی الواقع در کلام قدما جادو بمعنی ساحر است و در کلام شعرای معتبر هند مثل امیرخسرو و فیضی و شاعران متا?خرین ایران جادو بمعنی سحر و جادوگر بمعنی ساحر بیش از آن است که تعداد توان کرد، پس تغلیط این هردو لفظ بر سبیل اطلاق درست نباشد و از اینجاست که در برهان جادو بمعنی سحر و ساحر هردو آمده. (آنندراج) . حابِل. مُعَقّد. طَب ّ. طِب ّ. جِب. (منتهی الارب) : گفتم این کار جرجیس جادوی نیست که اگر جادوستی مرده زنده نتوانستی کرد. (تاریخ بلعمی).

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ساحر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

افسونگر، جادو ( جادوگر )، جادوگر، عامل سحر

اعم

فاسق ( فقه )

اخص

به لحاظ استحلال سحر:
ساحر غیر مستحل سحر، ساحر مستحل سحر
به لحاظ اسلام وکفر:
ساحر کافر، ساحر مسلمان

وابسته

توبه ساحر، سِحْر، قتل ساحر، کاهن، کفر ساحر، لعن ساحر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ساحر به زیرصفحه ساحر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 195
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 257، 260
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 21
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 113، 153
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه (442-443)
 • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 4 : صفحه 157
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 130
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 322
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 182
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 290
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 526، 767
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 415
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 460
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 567
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 266
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 174
 • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 34