پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، ساختمان

وابسته

اجاره زمین

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 268
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 211
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 377
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 119
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 265