پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ستمکار"واژه زیر را بکار ببرید:

ظالم ( فقه )