پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، سرقت مسلمان

وابسته

سرقت از ذمی، سرقت حربی از مسلم، کافر حربی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 489
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 44، 644
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 464