پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، سرقت ( فقه )

وابسته

سرقت اجیر ( فقه )، موجر ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 484، 486، 487
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 490، 507، 512
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 جزء 43 : صفحه 116
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 703
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 287
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 219
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 488، 499، 503
  • معجم فقه الجواهر جلد 3 : صفحه 307
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 72، 82، 84