پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سعایت کننده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ساعی( سعایت کننده)

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

سعایت ( سخن چینی )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 194
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 353