پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

ناقص العقل سبک عقل.

مترادفات

از واژه «سفیه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سفهاء، ضعیف العقل، کم عقل

اعم

محجور علیه بر حق خود

اخص

سفیه احوالی، سفیه در ازدواج، سفیه مالی

وابسته

احکام سفیه، احمق ( فقه )، انفاق در محرمات، تلف ودیعه، رشید ( فقه )، سفاهت ( فقه )، عاقل ( فقه )، کودک ( فقه )، مال سفیه، مجنون ( فقه )، مضاربه سفیه، معامله سفهی، مهمانی بیش از شأن، هبه سفیه، ولایت فقیه در اجاره سفیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سفیه ( فقه ) به زیرصفحه سفیه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 8 : صفحه 192
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 352
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 186
 • بدایع الصنائع جلد 7 : صفحه 171
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 153
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 535
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 159، 166، 168، 169
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 15
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 75
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 335، 493
 • جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق : صفحه 308
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 368
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 195
 • جواهرالعقود جلد 1 : صفحه 135
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 52، 56
 • حاشیة رد المختار جلد 6 : صفحه 450
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 388
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 188، 191، 196، 209، 215
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 101، 103
 • عوائد الایام : صفحه 183، 513، 523
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 97
 • کفایة الاحکام : صفحه 112
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2171، 2173
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 209، 211
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 452
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 118، 138، 140