پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

سلام ( فقه )

اخص

سلام به زن نامحرم، سلام مرد به زن، سلام مرد به مرد

وابسته

سلام زن، مرد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سلام مرد به زیرصفحه سلام مرد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 24