پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"سلطه اجانب"واژه زیر را بکار ببرید:

استیلای بیگانه