پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"سلطه کفار"واژه زیر را بکار ببرید:

استیلای بیگانه