پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

سوره‏

سوره واحد متشکل از آیات قرآن کریم که- جز در یک مورد- با بسمله آغاز میگردد.


از احکام آن در باب صلات سخن گفته‏‌اند.

بسمله در آغاز سوره، جزء سوره است و آیه مستقلی به شمار میرود؛ از این رو، قرائت آن با سوره در نماز واجب است 1 (---> بسمله) .

سوره‏های «ضحی» (---> ضحی؛ سوره) و «شرح» (---> انشراح؛ سوره) و نیز «فیل» (---> فیل؛ سوره) و «قریش» (---> قریش؛ سوره) یک سوره به شمار میروند؛ از این رو در نماز، اکتفا به یکی از آن دو جایز نیست، بلکه در یک رکعت باید هر دو خوانده شوند. این قول، مشهور میان قدما است؛ بلکه به اکثر فقها؛ 2 بلکه مشهور 3 و بلکه اتفاق آنان 4 نسبت داده شده است. لیکن گروهی از متأخران، هر کدام از آن دو را سوره‏ای مستقل دانسته‏‌اند. 5 البته جمع بین آن دو- حتی بنابر قول به تعدد- در قرائت یک رکعت از نماز بنابر قول مشهور، واجب است. 6‌گر چه بعضی، جمع را نیز واجب ندانسته‏‌اند. 7 در اینکه در صورت قرائت آن دو، قرائت بسمله دوم واجب است یا نه، اختلاف است. 8

قرائت یک سوره کامل پس از حمد در نمازهای واجب، با وسعت وقت، واجب، 9 و در نمازهای مستحب، مستحب است؛ 10 جز سوره‏های دارای سجده واجب که بنابر قول مشهور، قرائت آنها در فرائض جایز نیست؛ 11 لیکن در نوافل جایز است و پس از قرائت آیه سجده، سجده میکند 12 (---> عزائم) .

(---> سوَر مفصل)


1. جواهر الکلام 9/ 296

2. ذکری الشیعة 3/ 328

3. الروضة البهیة 1/ 612

4. کتاب السرائر 1/ 220

5. مفتاح الکرامة 4/ 682- 683

6. جامع المقاصد 2/ 262

7. مدارک الأحکام 3/ 377- 378

8. جواهر الکلام 10/ 24

9. 9/ 331

10. 400

11. 343

12. 10/ 5.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 552

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سوره‌های قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سوره، سوره قرآن

اعم

قرآن ( فقه )

اخص

آیات قرآن ( فقه )، حوامیم ( فقه )، سور عزائم، سور مفصل، سوره آل عمران، سوره ابراهیم ( فقه )، سوره احزاب ( فقه )، سوره احقاف ( فقه )، سوره اسراء ( فقه )، سوره اعراف ( فقه )، سوره اعلی، سوره الحاقه، سوره الرحمن ( فقه )، سوره انبیاء ( فقه )، سوره انسان ( فقه )، سوره انشراح ( فقه )، سوره انشقاق ( فقه )، سوره انعام، سوره انفطار ( فقه )، سوره ایلاف ( فقه )، سوره بروج ( فقه )، سوره تحریم ( فقه )، سوره تغابن ( فقه )، سوره تکاثر ( فقه )، سوره تکویر ( فقه )، سوره توبه ( فقه )، سوره توحید ( فقه )، سوره جاثیه ( فقه )، سوره جمعه ( فقه )، سوره جن ( فقه )، سوره حج ( فقه )، سوره حجر، سوره حجرات، سوره حدید ( فقه )، سوره حشر ( فقه )، سوره حمد ( فقه )، سوره دخان ( فقه )، سوره ذاریات ( فقه )، سوره رعد ( فقه )، سوره روم ( فقه )، سوره ص ( فقه )، سوره صافات ( فقه )، سوره غاشیه ( فقه )، سوره فرقات، سوره فیل ( فقه )، سوره قدر ( فقه )، سوره قیامت، سوره کافرون ( فقه )، سوره کهف ( فقه )، سوره مریم ( فقه )، سوره معوذتین، سوره منافقین، سوره نبأ ( فقه )، سوره نحل ( فقه )، سوره نصر ( فقه )، سوره نماز، سوره نمل ( فقه )، سوره نور، سوره همزه ( فقه )، سوره واقعه ( فقه )، سوره یاسین ( فقه )، سوره یوسف ( فقه )

وابسته

اسم سوره قرآن، مس اسم سوره قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سوره‌های قرآن به زیرصفحه سوره‌های قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 25 : صفحه 287
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 319
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 229
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 142
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 552
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 274، 370