پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سپاه اسلام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جند اسلام، جیش اسلام، لشکر اسلام

اعم

انسان ( فقه )

اخص

به لحاظ حضور پیامبر:
سَریّه، غزوه
به لحاظ مراحل اعزام:
بدأه، رجعه

وابسته

اذان فرمانده سپاه، اسلام ( فقه )، اشتراط در عقد ذمه، امکان تقسیم سپاه، جهاد ( اعم )، عدم احتیاج به تفریق سپاه اسلام، غنیمت به تجار هم راه سپاه اسلام، غنیمت به جاسوس سپاه اسلام، غنیمت به راهنمای سپاه اسلام، غنیمت به صنعت کاران هم راه سپاه اسلام، غنیمت به طلیعه، غنیمت به فرستاده سپاه اسلام، نفل به سپاه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سپاه اسلام به زیرصفحه سپاه اسلام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 167
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 48
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 220
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 1573
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2137
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3093