پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، شرایط عقود

اخص

بقای عین مستاجره، تعیین منافع اجاره ( فقه )
به لحاظ اجرت:
معلومیت اجرت، ملکیت مستاجر
به لحاظ عین مستأجره:
تعیین عین مستاجره، جواز انتفاع عین مستاجره، قدرت بر تسلیم مورد اجاره، معلومیت عین مستاجره
به لحاظ متعاقدان:
اختیار متعاقدان اجاره، بلوغ متعاقدان اجاره، رضایت بر اجاره، عدم حجر متعاقدان اجاره، عقل متعاقدان
به لحاظ متعلق:
شرایط اجاره حیوان، شرایط اجاره زن شیرده، شرایط اجیر نماز
به لحاظ منفعت:
انفراد منافع اجاره به تقویم، قدرت تسلیم منافع اجاره، مالیت منافع اجاره، معلومیت منافع اجاره، مقومیت منافع اجاره، ملکیت موجر ( فقه )

وابسته

اجاره ( فقه )، ارکان اجاره، مدت اجاره

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط اجاره ( فقه ) به زیرصفحه شرایط اجاره ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 547
 • القواعد الفقهیة جلد 7 : صفحه 80، 114
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 131
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 571
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 458
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 219
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 20
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 358
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 289، 291، 295
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 180
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 258
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 456
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 5
 • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 60