پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

شرایط ذبح ، منابع:

اصل الشیعة و اصولها صفحه 297