پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام هبه، شرایط عقود

اخص

به لحاظ عقد:
تنجیز هبه، فوریت قبول هبه
به لحاظ متعاقدان:
اختیار متعاقدان هبه، اذن واهب ( فقه )، اهلیت تصرف موهوب له، اهلیت تصرف واهب، بلوغ متعاقدان هبه، رضایت واهب، سلامت واهب از مرض الموت، عقل متعاقدان، قابلیت تملک موهوب له، قصد هبه، مالکیّت واهب
به لحاظ موهوب:
امکان قبض موهوب، تعیین موهوب، عینیت موهوب، قابلیت تملک موهوب، قبض و اقباض هبه، مملوکیت موهوب، موهوب ( فقه )

وابسته

ارکان هبه، عربیت ایجاب و قبول، فوریت قبض هبه، هبه ( عقد )، هبه منافع

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 297، 309
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 38
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 163
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 281
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 63، 76، 77
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 56
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 136، 137، 142، 148
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 163، 172
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه (377-378)
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 113، 148
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 617
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 346