پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرکت با کافر

وابسته

کافر ذمی

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 43
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 204