پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرکت با کافر

وابسته

یهودی

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 43