پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شفعه کافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شفعه مشرک

اعم

احکام کفار ( فقه )، شفعه

اخص

شفعه حربی، شفعه ذمی، شفعه مرتد، شفعه مسیحی، شفعه منافق، شفعه یهودی

وابسته

شفعه مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 358
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 399
 • الفقه جلد 79 : صفحه 101
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 15 : صفحه 311
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 5 : صفحه 543، 551
 • المکاسب و البیع جلد 9 : صفحه (26-27)
 • المهذب جلد 1 : صفحه 458
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 557
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 461
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 37 : صفحه 293، 294
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 375
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 310
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-1 : صفحه 387، 388
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه (25-26)، (26-27)
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 287
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 486
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 274
 • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه 138