پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شهادت دشمن، شهادت متهم

وابسته

دشمن دنیوی، دشمنی دنیوی شاهد

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 428
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 443
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 116
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 70، 71
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 471
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 119
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 94
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 191
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 179