پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شهادت دوست» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شهادت صدیق

اعم

شهادت ( گواهی )

وابسته

دوست ( فقه )، شهادت دشمن

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 132
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 444
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 155
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 80
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 468
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 154
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 98
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 407
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 184