پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شکم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بطن ( شکم )

اعم

اعضا

اخص

شکم انسان، شکم حیوان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شکم به زیرصفحه شکم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.