پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"شیئ"واژه زیر را بکار ببرید:

ذوات ( فقه )