پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"صاحب عادت"واژه زیر را بکار ببرید:

حایض صاحب عادت