پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

صدقه به کافر

وابسته

صدقه به ذمی، کافر حربی

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 191
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 91